יש ביטוח - סוכנות ביטוח בריאות ונסיעות לחו

השאירו פרטים

  מילון מונחים

  יש ביטוח - דברים שכדאי לדעת

  כמה פעמים דיברו אתכם בנושא הביטוח וחשבתם שהסוכן שממולכם מדבר סינית. לא עוד! להלן מילון של כל המושגים הקיימים בביטוח לשירותכם ולשימושכם.

  אובדן כושר עבודה

  בתוכנית זו ישולם פיצוי חודשי למבוטח במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה. משך התשלום מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי הכושר של המבוטח או עד תום תקופת הביטוח של התוכנית המוקדם מבניהם. בתקופה בה ישולם הפיצוי החודשי ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות בפוליסה.

  אחריות (חבות) מעבידים

  המחוקק הטיל על המעביד חובות שונות לצורך הגנה על עובדיו. האחריות הינה רחבה וכוללת מקרי חבלה, תאונה או מחלה שאירעו לעובד תוך כדי ו/או עקב העבודה.

  אקסגרציה

  תשלום חסד או תשלום לפנים משורת הדין: מקרה שבו חברת הביטוח משלמת למבוטח כסף למרות שהמקרה אינו מבוטח.

  אקסס

  השתתפות עצמית – הסכום הראשוני מהנזק שתשלומו חל על המבוטח.

  בונוס

  סכום חיסכון נוסף שנצבר לזכות המבוטח בפוליסה משתתפת ברווחים. הבונוס כלול בסכום הפדיון, בסכום הביטוח המסולק ובסכום לתשלום מיידי.

  ביטוח אלמנטרי

  ביטוח כל הענפים שאינם ביטוח חיים ובריאות כגון: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב רכוש, ביטוח למפעלים ולבתי עסק, ביטוח דירה, ביטוח חקלאי, ביטוח הנדסי, ביטוח תאונות אישיות, ביטוח מחשבים ביטוח נסיעות לחו"ל והביטוחים האחרים הנלווים לביטוחים עסקיים.

  ביטוח אנשי מפתח

  ביטוח שמטרתו לפצות מפעלים וחברות בשל נזקים כספיים הנגרמים לפעילותם וריווחיותם עקב מותו של ממלא משרה מרכזית וחיונית. סכום הביטוח ישמש לשיקומו של המפעל בשל אובדן שווקים, פגיעה בפיתוח ומחקר, אובדן הכנסות וכדומה.

  ביטוח חסר

  נקרא גם "תת ביטוח" – סכום הביטוח צריך לבטא את הערך הריאלי של הרכוש המבוטח, במידה וסכום הביטוח קטן מהערך הממשי של הרכוש, רואים את המבוטח כמבטח עצמו לגבי יתרת הסכום במקרה של נזק. דוגמא : בית ששוויו 500,000 ש"ח , בוטח בסכום של 250,000 ש"ח בלבד, נוצר כאן תת- ביטוח .אם יישרף הבית, יקבל המבוטח רק 250,000 ש"ח שהם בכל מקרה פחות מהערך הריאלי של הבית. במקרה שהנזק חלקי לדוגמא : בסך 100,000 ש"ח, מתעוררת שאלה איזה חלק נשרף, החלק המבוטח או החלק שאינו מבוטח? מכיוון שהרכוש בוטח במחצית ערכו הריאלי, רואים את המבוטח כנושא במחצית הנזק ולכן יקבל פיצוי בסך של 50,000 ש"ח בלבד.

  ביטוח לכל החיים

  תוכנית המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של החיסכון. תום תקופת הביטוח – גיל 95. סכום הביטוח ישולם למוטב בתום תקופת הביטוח או בעת פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח. המוקדם מבניהם.

  ביטוח למקרה חיים

  בתום תקופת הביטוח או במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח תשולם למוטבים יתרת סכום הביטוח שנצברה.

  ביטוח למקרה מוות

  במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם למוטבים סכום הביטוח בסכום חד פעמי.

  ביטוח מחלות קשות

  ביטוח לקבלת תגמולי ביטוח במקרה של גילוי מחלה קשה מתוך רשימת המחלות המפורטת בפוליסה.

  ביטוח מנהלים

  סוג של ביטוח חיים, הכולל מרכיב חיסכון, המבוסס על יחסי עובד-מעביד ועל הפרשות שני הצדדים (מרכיבי פיצויים ותגמולים) הפרמיה מוקצית לסיכונים השונים ולחיסכון. הסיכונים המכוסים הינם מקרה מוות, אובדן כושר עבודה. המרכיב העיקרי בביטוח זה הוא חיסכון לגיל פרישה. ביטוח זה מאושר כקופת ביטוח לפי תקנות מס הכנסה, וזכאי להטבות מס שונות למעביד ולעובד.

  ביטוח מעורב זמן פירעון קבוע

  תוכנית המשלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של החיסכון. בתוכנית זו סכום הביטוח ישולם רק בתום תקופת הביטוח. אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, תיפסק חובת תשלום הפרמיות והמוטב יקבל את מלוא סכום הביטוח בתום תקופת הביטוח.

  ביטוח משכנתא

  סכום ביטוח למקרה מוות בלבד. סכום הביטוח משתנה בהתאם ליתרת ההלוואה בלוח הסילוקין. במקרה פטירה של המבוטח במהלך תקופת הביטוח, החברה תשלם לבנק את יתרת חוב ההלוואה. סכום הביטוח הנותר, אם יש כזה, ישולם למוטבים.

  ביטוח סיעודי

  ביטוח לקבלת תגמולי ביטוח לאורך תקופה שנקבעה מראש במקרה סיעוד.

  ביטוח תאונות אישיות

  ביטוח המכסה, צירוף של מקרי נכות, מוות ואי כושר עבודה כתוצאה מתאונה.

  בעל הפוליסה

  אדם או תאגיד המתקשר עם המבטח בחוזה הביטוח ואשר שמו נקוב בפוליסה כבעל הפוליסה.

  גבול אחריות

  סכום שנקבע בהסכמה מראש בין חברת הביטוח לבין המבוטח הקובע את הסכום המרבי שתשלם החברה בגין האחריות החוקית של המבוטח (בעיקר בביטוחי חבויות כגון: ביטוח צד שלישי, ביטוח חבות מעבידים, ביטוח חבות המוצר וביטוח אחריות מקצועית).

  גורם פוליסה / דמי ניהול חשבון

  פרמיה לכיסוי ההוצאות בגין הגביה והטיפול בפוליסה.

  דמי ניהול מחסכון מצטבר

  סכום המנוכה מידי חודש מהחיסכון המצטבר ומשמש לכיסוי הוצאות החברה בגין ניהול ההשקעות. שיעור דמי הניהול לא יעלה על המותר כפי שמפורט בתנאי הפוליסה.

  דמי ניהול מפרמיה

  סכום המנוכה מידי חודש מהפרמיה השוטפת. בשיעור שאינו עולה על המותר בהתאם לתנאי הפוליסה.

  דף פרטי הביטוח

  דף המצורף לפוליסה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה, הכולל, בין השאר את: מספר הפוליסה ופרטי הביטוח הספציפי כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, סכום הביטוח, הכיסויים הנרכשים, מועד תחילת הביטוח, תקופת הביטוח, תקופת התשלום, דמי הביטוח, מועד פירעונם, תגמולי הביטוח, תקופת ההמתנה, שיעור ההפרשות מהמשכורת וכיוצא בזה.

  החרגה רפואית

  החרגתם של ליקויים בריאותיים בגינן הפוליסה אינה מקנה כיסוי ביטוחי.

  הכנסה למשפחה

  במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם למוטבים סכום הביטוח כהכנסה חודשית החל ממועד הפטירה ועד מועד תום תקופת הביטוח של תוכנית זו.

  הצעה לביטוח

  טפסים שמולאו ונחתמו על ידי המבוטח בטרם קבלתו לביטוח, ומהווים פניה למבטח בהצעה שיערך עבורו ביטוח, ושעל בסיס האמור בהם נאות המבטח לבטחו.

  השתתפות עצמית

  נקרא גם "אקסס" – הסכום הראשוני מהנזק שתשלומו חל על המבוטח.

  חוק חוזה ביטוח

  חוק חוזה ביטוח התשמ"א-1981.בא להסדיר את היחסים בין המבטח למבוטח, ואת התנאים הכלליים בחוזה הביטוח.

  טוויסטינג

  בעברית שחלוף. החלפת ביטוח חיים קיים בביטוח חיים חדש או בקרן פנסיה.

  טופס 17

  טופס התחייבות של קופת החולים בה חברה המבוטח, לתשלום למוסדות רפואיים בגין ההוצאות הרפואיות של המבוטח.

  יתרה

  סה"כ צבירת החיסכון בתחילת שנת הדיווח ובתום שנת הדיווח. יתרת הפתיחה כוללת שינויים רטרואקטיביים לשנה הקודמת במידה ובוצעו.

  כל הסיכונים

  ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט הסיכונים שהוחרגו במפורש בפוליסה.

  מאלוס

  סכום חסכון שנצבר לחובת המבוטח בפוליסה משתתפת ברווחים. המאלוס נגרע מסכום הפדיון, מסכום הביטוח המסולק במקרה הפסקת תשלומים.

  מבטח משנה

  מבטח משנה הוא חברת ביטוח, הנוטלת על עצמה אחוז מהסיכונים תמורת פרמיה שקיבלה מהחברה המנהלת.

  מוות מתאונה

  ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה.

  מוטב

  המוטב הוא מי שזכאי לקבל את תגמולי הביטוח בעת קרות מקרה הביטוח. הוא האיש, או האישיות, שהמבטח חייב לשלם לו את סכום הביטוח, על פי תנאי הפוליסה, ושמו נקוב בפוליסה או בתוספת שלה כמוטב. בעל הפוליסה רשאי לעדכן את המוטבים ע"פ רצונו.

  מוטב בלתי חוזר

  גוף או אדם הרשומים בפוליסה כמוטבים, לא ניתן לשנות רשום זה ללא אישורם בכתב, בניגוד למוטב רגיל שבעל הפוליסה יכול לשנותו על פי רצונו מעת לעת ע"י מכתב חתום ששלך לחברת הביטוח. השימוש במוטב בלתי חוזר משמש בעיקר לרכוש משועבד, או להלוואה בנקאית (משכנתא) בהן המלווה נקבע כמוטב בלתי חוזר.

  מחלות קשות

  ביטוח למקרה של גילוי מחלות קשות. במקרה של גילוי מחלה קשה, במהלך תקופת הביטוח, ישולם סכום הביטוח כמוגדר בנספח.

  מסלול השקעה

  כל אחד ממסלולי ההשקעה המפורטים בפרק ההשקעות בתנאי הפוליסה, הפתוחים להשקעה בהתאם לתנאי הפוליסה.

  מעמד הפוליסה

  הגדרה באם הפוליסה מוכרת או אינה מוכרת כקופת גמל וסוג הקופה.

  מצב רפואי קודם קיים

  מצבו הרפואי של המבוטח שקדם לתחילת הביטוח. בפוליסה קיימות הגדרות שונות למצב רפואי קיים עפ"י הפוליסה וסוגי הביטוח (יש לבדוק על כן את הניסוח המדויק בפוליסה הספציפית).

  מקדם גמלה / קצבה

  המספר בו יש לחלק את סכום החיסכון שהצטבר על מנת לדעת מה יהיה גובה הגמלה החודשית שיקבל המבוטח. למשל מקדם קצבה 200 מבטיח 1,000 ₪ קצבה חודשית לכל 200,000 ₪ שנצברו בפוליסה. המקדם קבוע מראש לפי גיל המבוטח במועד קבלת הקצבה הראשונה. בחלק מהפוליסות לביטוח חיים מקדם הקצבה קבוע לאורך כל חיי הפוליסות ובחלקן האחר ניתן לשינוי על ידי המבטח בעבור מספר שנים בכפוף לאישור הפיקוח על הביטוח.

  מקרה ביטוח

  מקרה אשר בהתקיימו מקנה למבוטח זכות לתגמולי ביטוח עפ"י הפוליסה.

  מרשם לתרופה

  כהגדרתו בתקנות הרופאים (מתן מרשם), התשמ"א -1981 חתום על ידי רופא מומחה, אשר אישר את הצורך בטיפול בתרופה למחלה הקשה או למחלה, קבע את אופן הטיפול, את המינון הנדרש ומשך הטיפול הנדרש (עד חודש ימים לכל מרשם).

  משכורת מבוטחת

  נתון מחושב ברמת פוליסה ספציפית בתכנית ביטוח מנהלים, על פי התשלום האחרון לשנת המס. מבוסס על הנחה שמרכיב הפיצויים בפוליסה מהווה 8.33% מהשכר המבוטח ובהעדר מרכיב פיצויים, בהנחה שמרכיב התגמולים בפוליסה מהווה 5% מהשכר המבוטח.

  נכות מתאונה

  ביטוח נוסף שבו יושלם סכום הביטוח באופן חד פעמי אם המבוטח נהפך לנכה כתוצאה מתאונה. התשלום יבוצע בהתאם לטבלת אחוזי נכות המפורטים בפוליסה ובכפוף לשיעור הנכות שנקבעה לו.

  נספח הוני

  הוספת נספח ההון אפשרה למבוטח לשנות את התמהיל העתידי של חיסכון לקצבה וחיסכון להון בפוליסה קיימת. להסבר נוסף לחץ כאן

  נספח קצבה

  הוספת נספח הקצבה אפשרה למבוטח לשנות את התמהיל העתידי של חיסכון לקצבה וחיסכון להון בפוליסה קיימת. להסבר נוסף לחץ כאן

  סל הבריאות הממלכתי

  מכלול השירותים הרפואיים והתרופות הניתנות על ידי קופות החולים לחבריהן במסגרת ומכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי תשנ"ד – 1994.

  ערך מסולק

  בפוליסה מסוג מעורב, סכום ביטוח מוקטן, חופשי מתשלום פרמיה, שנוצר עקב הפסקת תשלום הפרמיה השוטפת. המשמעות הינה כי במקרה מות המבוטח, יהיו זכאים המוטבים לקבל מחברת הביטוח סכום זה. לחילופין, ניתן לפדות את הפוליסה ולקבל את ערך הפדיון, אשר נמוך יותר מהערך המסולק.

  ערך פדיון

  סכום הכסף שבעל הפוליסה או המבוטח זכאי לקבלו במקרה של ביטול הפוליסות לפני תום תקופת הביטוח. ערך פדיון קיים רק בפוליסה הכוללת מרכיב חסכון. חשוב לציין, כי ערך הפדיון הינו הסכום העומד לזכות המבוטח לפני ניכוי מס, במידה ויש מס על הכספים.

  פוליסה

  חוזה בין בעל הפוליסה לבין המבטח לרבות ההצעה לביטוח, הצהרת הבריאות וכל נספח ותוספת המצורפות לה. מסמך המכיל את התחייבותו הפורמלית של המבטח אשר לחובת הפיצוי שהוא נטל עליו, על הפסדים או נזקים שייגרמו למבוטח או שהמבוטח גרם לצד שלישי עקב סיכונים המפורטים באותו מסמך; בכפוף לסייגים והתניות המצוינים בה.

  פוליסה הונית

  בפוליסה זו, במועד הזכאות ישולם סכום החיסכון כסכום הוני (חד פעמי).

  פוליסה משתתפת ברווחים

  בפוליסה זו ההשקעות מנוהלות בנפרד מיתר ההשקעות של חברת הביטוח לפי תקנות ההשקעות שנקבע. התשואה שתיוחס פוליסה משתתפת ברווחים הנה בתשואה נטו.

  פוליסה תיקנית

  פוליסה המושתתת על פי תקנות מיוחדות של הפיקוח על עסקי הביטוח הקובע תנאי מינימום שאין לחרוג מהם. ניתן להוסיף על תנאי המינימום אך אסור לגרוע מהם. הפוליסה הנ"ל חלה על ביטוחי דירה ותכולתה, ביטוחי רכב פרטי ומסחרי עד 4 טון וביטוחי נסיעות לחו"ל.

  פוליסת ביטוח גמלה

  שיווק הפוליסות החל בסוף שנות ה – 50 ונסתיים בחודש יוני 2001. קיימות מספר תוכניות של ביטוח גמלה שנועדו לתשלום קצבה בתום התקופה.גמלה א' – בתוכנית זו אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח ישולם למוטבים ערך הפדיון. גמלה ב' – בתוכנית זו אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח ישולם למוטבים סכום הביטוח הנקוב בפוליסה, לרוב, סכום הביטוח שווה למכפלה של 75 גמלאות, או ערך הפדיון הגבוה מבניהם. גמלה ג' – תוכנית תמורת פרמיה חד פעמית ללא כיסוי למקרה מוות. אם המבוטח נפטר במהלך תקופת הביטוח, ישולם למוטבים ערך הפדיון. גמלה ד' – כמו גמלא ג', אולם הגמלה משתלמת באופן מידי, מיד לאחר תשלום הפרמיה החד פעמית.

  פוליסת ביטוח מעורב

  שיווק הפוליסה החל בסוף שנות ה – 50 ונסתיים בחודש יוני 2001. התוכנית משלבת ביטוח למקרה מוות וצבירה של חסכון. סכום הביטוח ישולם למובטחים בתום תקופת הביטוח או במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח – המוקדם מבניהם.

  פוליסת ביטוח עדיף

  שיווק הפוליסה החל בשנת 1983 ונסתיים בחודש דצמבר 2003.הפרמיה מחולקת לשתי מטרות משלימות זו את זו: – פרמיה לסיכון מוות (ריסק)- פרמיה לחסכון המשולמת בדרך של קצבה. החלוקה הבסיסית ליחס בין החיסכון היסודי ל"ריסק" עומדת על 28/72 (יש גם חלוקות אחרות)במקרה מות המבוטח לפני תום תקופת הביטוח יקבלו המוטבים את סכום ביטוח ה"ריסק" ואת החיסכון שנצבר בפוליסה.

  פוליסת מסלולי השקעה

  וליסה זו מאפשרת להשקיע את כספי החיסכון במסלול המתאים למבוטח מבין מס' מסלולי השקעה.

  פוליסת קצבה

  בפוליסה זו, החל ממועד הזכאות תשולם למבוטח קצבה חודשית.

  פיצוי

  סכום ביטוח מוסכם מראש שישולם בקרות מקרה הביטוח.

  פנסיה תקציבית

  התשלומים מתוקף חוק שרות המדינה (גמלאות) הינם מתקציב המדינה. העובד והגוף המעסיק לא הפקידו באופן שוטף להבטחת התשלומים והזכויות המעוגנות בחוק ניתנות מידי חודש מתקציב המדינה כל ימי חיי הזכאים לקצבה ושאיריהם הזכאים בהתאם לחוק. עובדי מדינה חדשים אינם זכאים עוד לפנסיה תקציבית וזכויותיהם מובטחות בפנסיה צוברת. פנסיה תקציבית פרושו, בין היתר, כי התשלום נעשה מתקציב המדינה ואין השתתפות של העובד במימון הזכויות. היות והתשלום נעשה מתקציב המדינה החוק קובע, ולא הפרט, מי יקבל את הגמלה, מתי וכיצד יחושב גובה התשלום. החל ממרץ 2002 הוגדל המרכיב הפנסיוני המבוטח בשכר עובדי מדינה וותיקים שהחלו עבודתם לפני מועד זה. הביטוח נעשה באמצעות פנסיה צוברת, בשונה מפנסיה תקציבית, בקופת גמל או קרן פנסיה על פי בחירת העובד. שינוי זה מאפשר הדרגתית להגדיל את שעור השכר המבוטח לגמלאות בגין מרכיבי שכר שאינם במשכורת הקובעת.

  פנסיית שארים

  סכום ביטוח למקרה מוות המשולם למוטבים כהכנסה חודשית. במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח ישולם למבוטח סכום הביטוח מידי חודש החל ממועד פטירת המבוטח ועד תום תקופת הביטוח של תוכנית זו.

  פרנציזה

  סף פיצוי – גובה התחלת תשלום הפיצוי למבוטח, נניח שהסכום נקבע ל – 100 ש"ח, אם קרה נזק של 90 ש"ח לא יקבל המבוטח מאומה, אך אם עלות הנזק היא 101 ש"ח, יקבל המבוטח את כל הסכום במלואו – 101 ש"ח.

  צד שלישי

  נפגע מקרי שאינו המבוטח ואינו צד לחוזה הביטוח.

  קימום סכום ביטוח לאחר הנזק

  כאשר נגרם נזק לרכוש מבוטח ומשלמים פיצוי למבוטח, קטן סכום הביטוח בסכום ששולם עבור הנזק. דוגמא: סכום ביטוח 100,000 ש"ח, נגרם נזק ושולמו פיצויים בסך 30,000 ש"ח, סכום הביטוח יעמוד מרגע זה ועד לגמר הפוליסה על סך 70,000 ש' בלבד. על מנת למנוע מצב של תת ביטוח, יש לשלם תוספת פרמיה ולהגדיל את סכום הביטוח לערכו הריאלי לפעולה זו קוראים: "קימום סכום הביטוח לאחר הנזק". אם הנזק טוטאלי ושולמו פיצויים מלאים, הביטוח הסתיים ויש להוציא פוליסה חדשה.

  קנס משיכה

  קנס, המוטל על הכספים שנצברו בתכנית הביטוח, בגין משיכה מוקדמת של הכספים.

  קצבה צפויה

  הקצבה הצפויה בתום תקופת הביטוח (מחושבת על פי החיסכון המצטבר לקצבה).

  ריסק

  ביטוח למקרה מוות ללא מרכיב חיסכון. כסום הביטוח בתוכנית זו ישולם למוטב בסכום חד פעמי, במקרה פטירת המבוטח שארע תוך תקופת הביטוח.

  שב"ן

  שירותי בריאות נוספים – שמם הרשמי של הביטוחים המשלימים של קופות החולים.

  שחרור מתשלום פרמיות

  בתוכנית זו ישוחרר בעל הפוליסה מתשלום הפרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או מתאונה. משך "השחרור" – מתום תקופת ההמתנה וכל עוד נמשך אי כושר העבודה של המבוטח או עד תום תקופת הביטוח של התוכנית – המוקדם מבניהם.

  שיחלוף

  החלפת ביטוח חיים קיים בביטוח חיים חדש או בקרן פנסיה.

  שיפוי

  סכום הביטוח המשולם למבוטח בקרות מקרה הביטוח בגובה ההוצאות שהוציא המבטח בפועל עד תקרה גבול אחריות המבטח כנקוב בפוליסה.

  תוספת חיתומית

  תוספת פרמיה הנגבית מהמבוטח בגין מצב בריאות לקוי או בגין מקצוע או תחביב מסוכנים מהרגיל.

  תקופת הכשרה

  תקופה רצופה המתחילה, לגבי כל מבוטח בפוליסה, במועד שצוין בדף פרטי הביטוח כמועד תחילת הביטוח של אותו מבוטח ומסתיימת בתום התקופה הנקובה בכל פרק, לגבי מקרה הביטוח עפ"י אותו פרק.

  תקופת המתנה

  תקופה המתחילה המועד קרות מקרה הביטוח (ולאחר תום תקופת האכשרה)וממועד סיומה זכאי המבוטח לתגמולי הביטוח. משך תקופת ההמתנה מפורט בפוליסה ונספחיה.

  תקנה 19

  בתקנה 19 לתקנות מס' הכנסה נקבע כי מעסיק אינו רשאי להפקיד למרכיב הפיצויים שבקופת גמל לקצבה אם לא הפקיד תחילה לפחות 5% למרכיב תגמולי המעביד באותה קופה.

  תרופה חלופית: תרופה אשר על פי אמות מידה רפואיות מקובלות נועדה לטיפול באותו מצב רפואי ובעלת יעילות דומה לזו של התרופה נשואת הזכאות ובלבד שהשימוש בתרופה החלופית אינו כרוך בתוצאות חמורות יותר למבוטח.

  תת ביטוח

  נקרא גם "ביטוח חסר" – סכום הביטוח צריך לבטא את הערך הריאלי של הרכוש המבוטח, במידה וסכום הביטוח קטן מהערך הממשי של הרכוש, רואים את המבוטח כמבטח עצמו לגבי יתרת הסכום במקרה של נזק. דוגמא : בית ששוויו 500,000 ש"ח , בוטח בסכום של 250,000 ש"ח בלבד, נוצר כאן תת- ביטוח .אם יישרף הבית, יקבל המבוטח רק 250,000 ש"ח שהם בכל מקרה פחות מהערך הריאלי של הבית. במקרה שהנזק חלקי לדוגמא : בסך 100,000 ש"ח, מתעוררת שאלה איזה חלק נשרף, החלק המבוטח או החלק שאינו מבוטח? מכיוון שהרכוש בוטח במחצית ערכו הריאלי, רואים את המבוטח כנושא במחצית הנזק ולכן יקבל פיצוי בסך של 50,000 ש"ח בלבד.