יש ביטוח - סוכנות ביטוח בריאות ונסיעות לחו

השאירו פרטים

  זכויות והטבות אנשי קבע – המדריך השלם

  זכויות והטבות אנשי קבע - המדריך השלם

  אחד הקשיים של אנשי קבע, משוחררים ופורשים היא חוסר היכרות עם הזכויות הכלכליות שלהן. בעוד שרבים נוטים לעסוק בכרטיסים של חבר ובקניות, הכסף הגדול מסתתר דווקא בחיסכון לפנסיה, קרנות השתלמות וקופות הגמל. תוחלת החיים הולכת ומתארכת ואפיקים פנסיוניים אלה ישרתו את אנשי הקבע במהלך עשרות שנים קדימה מיום הפרישה. מה הזכויות וההטבות שאנשי קבע זכאים להן? בדיוק בנושא הזה יעסוק המאמר.

  קרן פנסיה (לכל משרת קיימת אחת משתי האפשרויות, כשהאחרונים נהנים עדיין מתקציבית)

  פנסיה תקציבית

  פנסיה תקציבית היא פנסיה המשולמת מטעם תקציב מדינת ישראל, לאחר פרישת איש הקבע לגמלאות. היא משולמת ללא תלות בגובה חיסכון צבור או תשואה.

  הפנסיה הצוברת

  פנסיה צוברת, כשמה כן היא, צוברת חיסכון לפרישה. היא "תוכנית חסכון" לקצבה, כאשר כל חודש הפרט והמעסיק מפרישים אחוז קבוע למכשיר הפנסיוני אותו בחר העובד (לדוגמה – קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל וכו'). הסכום שנצבר מושקע על ידי החברה המנהלת את המכשיר הפנסיוני, וצובר תשואות (רווחים שנובעים מהשקעת הכספים) לאורך השנים. היתרון בפנסיה צוברת הוא שיעור של 30% באג"ח מיועדות שנושאות ריבית של 4.86% וכך חלק גדול מהחיסכון הפנסיוני מובטח, כל עוד ממשלת ישראל עומדת בהתחייבויותיה הכספיות.

  משרת קבע בפנסיה צוברת מפריש מדי חודש משכרו, נכון להיום  5.6% לקרן פנסיה על פי בחירתו ובמקביל מפריש צה"ל בגינו %13%( 7 לתגמולים ו-%6 בגין מענק שחרור( לקרן הפנסיה בה בחר.

  כספים אלו עומדים לרשותו בין אם משתחרר משירות קבע או בין אם יפרוש ויהיה זכאי לפנסיה כפי שיפורט בהמשך. החוק מאפשר למשרת קבע בפנסיה הצוברת לבחור את קרן הפנסיה שבה הוא רוצה לחסוך.

  מעבר הכסף לקרן ברירת מחדל במצב שבו אנשי קבע לא בחרו קרן

  אם לא נבחרה קרן מסוימת, יועברו הכספים לקרן ברירת המחדל בתוכנית הפנסיה הייחודית של משרתי הקבע בצה"ל. כיום מנוהלת התוכנית בחברת "הראל". למידע נוסף אודות התוכנית ניתן לפנות לאתר האינטרנט idf/il.co.net-harel.www או למוקד הטלפוני הייעודי של משרתי הקבע בחברת "הראל" במספר 8251*.

  במידה ומשרת הקבע מעוניין להעביר את ההפקדות לקרן פנסיה שונה מברירת המחדל, עליו למלא טופס בקשה לשינוי קרן פנסיה ולהצטייד באישור של הקרן שנבחרה. עדכון פרטי הקרן החדשה, מתבצע באמצעות מופ"ת – מדור בירורי שכר קבע. כל עוד לא יצורף האישור וטופס הבקשה, יועברו הכספים לתוכנית הפנסיונית הייחודית של משרתי הקבע בחברת "הראל".

  ב-זכאות לקצבה מי שימשיך בשירות הקבע עד לגיל הפרישה מצה"ל ויעמוד בכללים, כפי שייקבעו בחוק שירות הקבע, יהיה זכאי, ממועד פרישתו,לקצבה שתחושב על פי גובה הכספים שצבר בקרן הפנסיה.

   

   

  מענק שחרור

  מי שישתחרר או יפוטר לפני גיל הפרישה מצה"ל, ועומד בכללי הזכאות למענק שחרור יהיה זכאי במועד השחרור, נוסף על הסכומים שנצברו לו בקרן הפנסיה, למענק בגובה 28% מהמשכורת הקובעת האחרונה לכל שנת שירות תקינה שבגינה הופרשו זכויות לפנסיה צוברת.

  מכשירי חיסכון

  בפני משרתי הקבע מוצעים מספר מכשירים פיננסיים המשמשים לחיסכון לזמן בינוני וארוך, כמפורט להלן:

  קרן השתלמות

  ההצטרפות לקרן ההשתלמות ולכל אחת מהקופות הינה על פי תנאי הזכאות כפי שנקבעו ע"י הצבא.

  ההפקדות בקופות ובקרן ההשתלמות נעשות ישירות מתלוש השכר החודשי של משרת הקבע. משרת הקבע רשאי לבחור בקרן השתלמות ובקופות הגמל בהן יופקדו כספיו על פי שיקול דעתו, ובכפוף למגבלות על פי דין. כל עוד לא בחר את קרן השתלמות/קופות הגמל כאמור, ייעשו ההפקדות בקופות/קרן שישמשו באותה העת כקופות גמל/קרן ברֵ רת המחדל.

  קופת גמל במעמד שכיר

  קופות הגמל, לרבות קרן ההשתלמות( הן מכשיר חיסכון לטווח בינוני-ארוך שנהנה מהטבות מיסוי המעוגנות בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה כללים לאישור ולניהול קופות הגמל התשכ"ד-4792 . באמצעות קופות הגמל ניתן לחסוך כספים למטרות שונות, לרבות לצרכים הפנסיוניים של העמיתים.

  קופת גמל במעמד עצמאי

  משרת הקבע נדרש להסדיר את מעמדו בקרן/קופה שנבחרה כבררת המחדל באמצעות מילוי טופס הצטרפות בתוך חמישה חודשים ממועד הצטרפותו אליה. לא קבלה הקרן/הקופה טופס כאמור – לא תוכל להמשיך ולקבל הפקדות עבור משרת הקבע.

  משרת הקבע המעוניין להצטרף לקופת גמל/קרן השתלמות שאינה משמשת כקופת גמל בררת המחדל יידרש להגיש לאכ"א-מופ"ת אישור מהקופה אליה הוא מבקש להצטרף. לא צורף אישור כאמור, יופקדו ההפקדות בקופה שאליה הופקדו לפני בקשת המעבר.

  באפשרות משרת הקבע לשנות את בחירתו באופן שוטף )בכפוף להסדר התחיקתי( באמצעות הגשת טפסים מתאימים לאכ"א – מופ"ת.

  הזכויות בקרן ההשתלמות ובקופות הגמל יהיו בהתאם לתקנון הקרן והקופות שבוחר משרת או משרתת הקבע ובהתאם לתקנות, שחלקן עלולות להשתנות מפעם לפעם.

  באפשרות משרת הקבע לבקש להפסיק את ההפקדות לחסכונות השונים בכל רגע נתון, וזאת על ידי פנייה בכתב לאכ"א מופ"ת –ענף שכר קבע וגמלאות –מדור תדו"ב. חשוב להזכיר כי הפסקת ההפקדה לחסכונות השונים איננה מומלצת כלל, מאחר ומשרת הקבע מפסיד אפיק חיסכון משמעותי מאוד לגיל פרישה. מאחר ומשרתי קבע רבים פורשים בגיל 45, או מעט למעלה מכך, וכשהם מגיעים לשוק העבודה בפניהם ניצבת תקופת הסתגלות לא פשוטה כלל לחיים האזרחיים. המציאות באזרחות שונה מאוד מזו שיש בצה"ל ולעתים גם כולל צורך בלמידה של שוק העבודה, כך שחיסכון משמעותי עבור איש הקבע הוא מחויב המציאות.

  במקרים שבהם איש הקבע מסתגל במהרה בפרישה לחיים האזרחיים, הוא ובני משפחתו הרוויחו אפיק חיסכון גדול מאוד שישמש אותם ככרית ביטחון, לכל שינוי שלא יבוא.

  קרן השתלמות כזכות אנשי הקבע

  עם תחילת הזכאות  בהתאם לתנאים, מצורפים משרתי הקבע לקרן השתלמות כעמיתים. כל עמית מחזיק בחשבון נפרד ופרטי והכספים משויכים אליו. הם ניתנים למשיכה פעם ב-6 שנים ללא אירוע מס.

  ככלל ההצטרפות לקרן ההשתלמות הינה החל מהשנה השנייה בקבע בסכום סמלי לצורך צבירת וותק, כשהחל מהשנה השלישית ההפקדה גדלה משמעותית. לצורך חישוב ותק בקבע נספרות גם תקופות קבע קודמות ותקופות עבודה במוסד מוכר.

  במקביל להפקדות משרת הקבע לקרן, מפקיד צה"ל סכומים הגבוהים פי שלושה מהפקדות המשרת – החל מהשנה השנה השלישית בשירות קבע הפקדות המשרת הינן בשיעור של 5.2% מהשכר ברוטו, ללא החזרי הוצאות. ובמקביל מפקיד צה"ל בחשבון המשרת בקרן הפקדות בשיעור של %5.7 משכרו ברוטו ללא החזרי הוצאות.

  מועדים ושיעורי ההפקדות לקרן ההשתלמות עשויים להשתנות בהתאם להחלטת רמ"ח הפרט בתיאום עם היועכ"ל ובכפוף להוראות הדין הרלוונטיות.
  משיכת הכספים מהקרן תהא פטורה ממס בהתאם לכללים הקבועים בפקודת מס הכנסה ובתקנות מס הכנסה הרלוונטיות, ובכלל זה:

  משיכה לכל מטרה – תהא פטורה ממס עד התקרה הקבוע בתקנות מס הכנסה (לאחר צבירת שש שנות ותק בקרן).

  משיכה לצורך השתלמות – לאחר שלוש שנות ותק בקרן, ניתן למשוך כספים בפטור מס לצורך השתלמות מוכרת בלבד, בזה לא נכללים לימודים לתואר אקדמי.

  פוליסת חיסכון כחיסכון עצמאי

  פוליסת חיסכון היא מכשיר המאפשר השקעה בשוק ההון ודחיית מס. ניתן למשוך אותה בכל עת ובנזילות כמעט מיידית. עם זאת, כל משיכה תחויב במס רווח הון על הרווחים.

   

   

  קופת גמל להשקעה (הפקדה עצמאית)

  היא מיועדת למשקיעים כמעט בכל טווח ועדיין עבור מי שרוצים לשמור על הזכות למשוך כספים ללא הגבלת זמן וללא קנסות? אנשי קבע זכאים להטבות מיוחדות בדמי ניהול באמצעות סוכנות יש ביטוח, שחתמה על הסדרים בתנאים מעולים.

  ברמה הפרקטית, מדובר באפיק חיסכון חדש יחסית שנולד ב-2016 בעקבות נטישת "קופות גמל לתגמולים" הוותיקות.

  כל זה קרה, אחרי שינויי החקיקה שפגעו בגמישותן וחייבו את קבלת החיסכון כקצבה, תוך ביטול היכולת למשוך את החיסכון בסכום אחד לאחר 15 שנה. עבור הציבור הרחב, כמו גם אנשי הקבע והמשרתים, כל נושא הנזילות הוא בעל חשיבות עליונה במעלה.

  בתקנות נקבע אפיק חדש זה להשקעות לטווח בינוני ארוך ומשיכת הכסף בכל נקודת זמן, ובנוסף הטבה בדמות האפשרות להעביר את החיסכון לקופת גמל "רגילה" על שלל הטבות המס שבה. קופת גמל להשקעה מהווה אפיק חיסכון ייחודי בארסנל אמצעי החיסכון הזמינים והופך לפופולארי יותר ויותר בשנים האחרונות.

  ביטוחי בריאות כזכות לאנשי קבע

  נושא ביטוח הבריאות חשוב מאוד לאנשי קבע, מאחר והם אינם חברים בקופות חולים, כמו יתר האוכלוסייה. הם מקבלים את שירותי הבריאות שלהם במרפאות הנמצאות בבסיסי צה"ל השונים. בעת הצורך, רופא בבסיס צה"ל מפנה את החיילים למיון באחד מבתי החולים.

  הסוגיה הקריטית והחשובה שבגללה חשוב מאוד שכל משרת קבע ירכוש ביטוח בריאות, היא העובדה שהם נעדרים את הכיסויים המשלימים של קופות החולים שיש למרבית האוכלוסיה. מאחר והם אינם חברים בקופות החולים, הם לא יכולים לרכוש את אותם כיסויים משלימים. לכן ביטוח הבריאות הפרטי משמש עבורם ככיסוי משלים בעת הצורך, כמו התייעצויות עם רופאים ובוודאי לכל הנושא של קטסטרופות, מקרים קיצוניים ותרופות שאינן בסל הבריאות.

  דרכנו, בסוכנות יש ביטוח, ישנם הסדרים מעולים לאנשי קבע, משוחררים ופורשים לרכישת ביטוחי בריאות ובהסדרים מיוחדים. זוהי זכות עודפת וטובה מכל הסדרי חבר או ארגון צוות.

  ביטוח נסיעות לחו"ל עם הטבות משמעותיות יותר בהשוואה לארגוני חבר וצוות

  יש ביטוח יצרה הטבות משמעותיות לאנשי קבע, משוחררים ופורשים. במסגרת אותן הטבות כדאי מאוד לבדוק את התנאים שאנחנו מציעים לאנשי קבע המעוניינים לטוס. הצלחנו ביש ביטוח להשיג שורה של ביטוחים מורחבים ונוחים יותר לאוכלוסיית המשרתים או הפורשים.

  כרטיס אשראי והטבות "חבר"

  הכרטיס של משרתי הקבע, גמלאי צה"ל, אנשי כוחות הביטחון ובני משפחותיהם. חיסכון כספי בכל קניה עם הטבות והנחות באלפי רשתות ובתי עסק ברחבי הארץ ובאתרים מקוונים, במגוון תחומים.

  כרטיסי חבר נטענים

  הכרטיסים הנטענים מעניקים 20-30% הנחה בכל טעינה. על 2,000 שקל בכל חודש, במגוון רשתות, בתי עסק ואתרי אונליין וגם במסעדות, בתי קפה, מעדניות ויקבים.*תנאי השימוש והתקנון באתר מועדון "חבר".

  כלומר בכל הטענה של כרטיסים תקבלו למעשה עוד 20% יותר. על כל 2,000 שקל אתם מקבלים עוד 400 שקל, זה הרבה מאוד כסף.

  בכל נושאי הפנסיה והביטוחים, אנשי קבע יכולים לקבל תנאים טובים משל חבר

  כרטיסי חבר אמנם מעניקים הרבה מאוד הטבות צרכניות. עם זאת, בכל הנושאים של ביטוח ופיננסים, חשוב מאוד שאנשי הקבע יערכו בדיקה עצמאית. הם יוכלו לגלות במרבית המקרים, שהתנאים החיצוניים טובים יותר ממה שמציע חבר.

  זכויות אנשי קבע – סיכום ההטבות החשובות ביותר

  פנסיה תקציבית

  קרן השתלמות – הפקדה באמצעות צה"ל (מכשיר החיסכון הטוב ביותר ופטור ממס במשיכה כל 6 שנים.

  ביטוח בריאות מוזל ומקיף – דרך יש ביטוח

  דמי ניהול מוזלים בקופת גמל להשקעה – באמצעותנו ביש ביטוח

  כרטיס צהוב של חבר – דרך חבר

  מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך